ഉറങ്ങുകയാണോ മൂങ്ങേ ?


മൂങ്ങേ മൂങ്ങേ , ക്ലാസ്സില്‍ നീ എന്തിനു വന്നു ?
പഠിക്കാനോ , അതോ ഉറങ്ങാണോ ?
നിന്റെ  കാഷ് ഠങ്ങള്‍   കണ്ടു ഞാന്‍ , അയ്യേ !!
എന്തൊരു സുന്ദരമീ കാഷ് ഠങ്ങള്‍ ഹാ !  ഹാ ! !

സ്വസ്ഥമായ് പഠനം നടത്തുന്ന നേരത്ത് 
കലപില കൂട്ടി നീ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കരുതേ
തല താഴ്ത്തി നോക്കുന്ന കഴുത്തെത്ര സുന്ദരം
താഴെ വീണ വിസര്‍ജ്യങ്ങള്‍ അതിലും സുന്ദരം

നിന്റെ ജീവന്റെ ജീവനെ സ്വര്‍ഗവാതില്‍ 
സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ആള്‍ വരുഉന്നു , പ്രിയ മിത്രമേ
മരണം മുഴങ്ങുന്ന കെണി വാതില്‍ തരാന്‍ 
അവന്‍ വരുമ്പോള്‍ , അന്ധകാരത്തില്‍ നീ എന്തു ചെയ്യും ?
അതോ മരണമാകുന്ന മഹാ തപസ്സിനു
കീഴടങ്ങാന്‍ തീരുമാനിച്ചുവോ ?

മരണം പടിവാതിലില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോഴും
അറിയാതുറങ്ങുന്ന നിന്നെ കഷ്ടം !
കരയും ഞാന്‍ , എന്നോമലേ
ആ ദുര്‍ദിന സ്മൃതിയില്‍
കാലന്റെ കുരുക്കില്‍ മുറുകുമ്പോഴും
ഉറങ്ങുക മൂങ്ങേ , നീ ഉറങ്ങുക...
starry-starry-night.gif starry starry night animated

No comments:


ഒരു മയില്‍പീലിയെക്കാള്‍ മൃദുലമായ...ഒരു മയില്‍‌പീലി പോലെ നിറവാര്‍ന്ന ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കൊരിടം...