കഥ

ഈ പേജ്  പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു....


ഒരു മയില്‍പീലിയെക്കാള്‍ മൃദുലമായ...ഒരു മയില്‍‌പീലി പോലെ നിറവാര്‍ന്ന ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കൊരിടം...