ഉമിത്തീയിലെ ഈയാംപാറ്റ


എന്റെ  കണ്ണുകള്‍ക്ക്‌  കാഴ്ച  ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  പക്ഷേ 
ഞാന്‍  കണ്ടതു  എന്റെ  ഹൃദയം  കൊണ്ടായിരുന്നു 
എന്റെ  ഹൃദയം  കണ്ട  രൂപത്തിന്   ഇവ  രണ്ടും  ഉണ്ടായിരുന്നു 
ആ  രൂപം  എന്നെ  കണ്ടതു  അവയുടെ  കണ്ണ്  കൊണ്ടായിരുന്നു 
എന്റെ  ഹൃദയം കണ്ടതു  അവളുടെ  ഹൃദയത്തെയായിരുന്നു  
അവളുടെ  കണ്ണുകള്‍  കണ്ടതു  മറ്റെന്തൊക്കെയോ   
കണ്ണുകളും  കണ്ണുകളും  ഒരിക്കലും  കണ്ടുമുട്ടിയില്ല 
ഹൃദയവും  ഹൃദയവും  ഒരിക്കലും കൂടി ചേര്‍ന്നില്ല 
ഇവ  രണ്ടിനും  മനസുകളെ  കാണാന്‍  കഴിഞ്ഞില്ല 
കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കിയും രക്തക്കറകളാലും   
എവിടെയോ  ചെന്ന്  തട്ടി  നിന്നു  വ്യഥാ 
ഉമിത്തീയില്‍ എരിഞ്ഞടങ്ങി  ആ  മനസും
ഇനി  ബാക്കി  ഉള്ളതു  മാംസ്യ പിണ്ടങ്ങള്‍  മാത്രം 
അവയെക്കാണാന്‍ ഒരു  നിമിഷത്തേക്ക്     
എന്റെ  ഹൃദയം  ഞാന്‍  കടം  കൊടുക്കും 
എന്തെന്നാല്‍   എന്റെ  കണ്ണുകള്‍ക്ക്‌ കാഴ്ച  ഉണ്ടായിരുന്നില്ല …

No comments:


ഒരു മയില്‍പീലിയെക്കാള്‍ മൃദുലമായ...ഒരു മയില്‍‌പീലി പോലെ നിറവാര്‍ന്ന ഓര്‍മ്മകള്‍ക്കൊരിടം...